ทัวร์เกาหลี Korea Spring Seorak เกาะนามิ โซรัคซาน พระใหญ่ เอเวอร์แลนด์ กรุงโซล พระราชวัง ช้ปปิ้งเมียงดง ฮงแด เกาะยออิโด

ทัวร์เกาหลี Korea Spring Seorak เกาะนามิ โซรัคซาน พระใหญ่ เอเวอร์แลนด์ กรุงโซล พระราชวัง ช้ปปิ้งเมียงดง ฮงแด เกาะยออิโด

ทัวร์เกาหลี ล้ดฟ้าอินชอน - เที่ยวเกาะนามิ Winter Love Song - ปั่นเรียวไบค์ - ชมอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - พระใหญ่ วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เที่ยวกรุงโซล - ช้อปปิ้งย่านฮงแด และ เมียงดง - ชมพระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสม สมุนไฟร - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ใช่ชุดฮันบก - ฮุนได้พรีเมื่ยมเอ้าเลท


ทัวร์เกาหลี Korea Spring Seorak เกาะนามิ โซรัคซาน พระใหญ่ เอเวอร์แลนด์ กรุงโซล พระราชวัง ช้ปปิ้งเมียงดง ฮงแด เกาะยออิโด
รหัสทัวร์
KR_7C00002
จำนวนวันเดินทาง
5 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง
05 มี.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
เดินทางโดย
Jeju Air
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศเกาหลี
 • วันที่

  2

  สนามบินอินชอน - เการนามิ Winter Love Song - ปั่นเรียลไบค์ - เมืองซกโช
 • วันที่

  3

  อุทยานแห่งชาติ โซรัคซาน - พระใหญ่ วัดชินอึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - ร้านเครื่องสำอางค์ - ช้อปปิ้งฮงแด
 • วันที่

  4

  ศูนย์โสม สมุนไพร - พระราชวังชางด็อก - หอคอย N'Seoul - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้้งเมืยงดง
 • วันที่

  5

  ศูนย์สมุนไพร - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ใส่ชุดฮันบก - เกาะยออิโด - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน

17 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
17 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 20,999 - - 5,900 - - 20
24 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 20,999 - - 5,900 - - 20
01 พ.ค. 67 - 05 พ.ค. 67 22,999 - - 5,900 - - 20
02 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67 22,999 - - 5,900 - - 20
08 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 21,999 - - 5,900 - - 20
15 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 21,999 - - 5,900 - - 20
22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 21,999 - - 5,900 - - 20
29 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67 21,999 - - 5,900 - - 20
05 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67 19,999 - - 5,900 - - 20
12 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 19,999 - - 5,900 - - 20
19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 19,999 - - 5,900 - - 20
26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 19,999 - - 5,900 - - 20
03 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67 21,999 - - 5,900 - - 20
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 21,999 - - 5,900 - - 20
17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 21,999 - - 5,900 - - 20
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 21,999 - - 5,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 320 ครั้ง