ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ Genting Dream มาเลเซีย ปีนัง สิงคโปร์ 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ Genting Dream มาเลเซีย ปีนัง สิงคโปร์ 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ Genting Dream กับโปรโมชั่นใหม่จองก่อนถูกกว่า พอร์ตคลัง ปีนัง ( จอร์จทาวน์ ),มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ วลาลัมเปอร์ จอร์จทาวน์,สิงคโปร์


ล่องเรือสำราญ Genting Dream มาเลเซีย ปีนัง สิงคโปร์ 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
CRU_0176
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
Resorts World One
Resorts World One
ราคาเริ่มต้น
18,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 MON พอร์ตคลัง - 16.00
2 TUE ปีนัง ( จอร์จทาวน์ ) 07.00 16.00
3 WED มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ 12.30 20.00
4 YHU พอร์ตคลัง 10.00 -

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
พอร์ตคลัง
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
16.00

ท่าเรือ
ปีนัง ( จอร์จทาวน์ )
เวลาเรือถึง
07.00
เวลาเรือออก
16.00

ท่าเรือ
มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์
เวลาเรือถึง
12.30
เวลาเรือออก
20.00

ท่าเรือ
พอร์ตคลัง
เวลาเรือถึง
10.00
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว

 อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พักห้องละพักได้สูงสุด 4 ท่าน ตามประเภทห้องที่ท่านเลือก
 • ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ Genting Dream ตามที่ทางเรือได้เตรียมไว้ให้ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ภาษีท่าเรือ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ –กรุงเทพฯ
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ SGD22 / ท่าน / คืน (ชำระบนเรือ) สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD26 /ท่าน /คืน สำหรับห้อง Suite
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
 • ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศต่างๆ ของชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารพิเศษ แพ็คเกจเครื่องดื่มที่สั่งกับทางเรือสำราญ
 • ค่า Wifi บนเรือสำราญ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าตรวจ Antigen Rapid Test (ถ้ามี)
จำนวนผู้เข้าชม 93 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน